Verksamhet

För att nå uppsatta mål ska Svenska Stövarklubben
1.
Informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Stövarklubben – dess mål, organisation och
arbetsformer.
2. 
Informera om till klubben hörande raser och deras användningsområden.
3. 
Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.
4. 
Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras/raser inom och utom landet.
5.
Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma
till användning.
6.
Utforma regler för jakt- och bruksprov och tävlingar samt utbilda, auktorisera och avauktorisera
domare för prov- och tävlingsverksamheten enligt den ordning som regleras i SKKs stadgar.
7. 
Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser.
8. 
Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete.
9. 
Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.