Mål

För Svenska Stövarklubben, gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet att
kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom
att
väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt, bruksmässigt, och exteriört
fullgoda rasrena hundar
att
bevara och utveckla stövarrasernas specifika egenskaper, verka för tidsenlig jaktutövning med stövare
samt delge information om jakt med stövare
att
informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
att
bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för stövarägaren och stövarägandet
att
skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.